Υπηρεσίες
 • Αναστυλώσεις - Ενισχύσεις
 • Ανακατασκευές - Αναπαλαιώσεις - Νέες Χρήσεις
 • Κτίρια κατοικιών Νεο-Παραδοσιακά λιθόκτιστα ή σύγχρονα
 • Ξενοδοχειακά συγκροτήματα Ζακυνθινού Αρχιτεκτονικού τύπου
 • Συγκροτήματα αιθουσών πολλαπλών χρήσεων
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες - Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Επιβλέψεις - Κατασκευές - Συντονισμός / Οργάνωση εργοταξίου
 • Πολεοδομικές μελέτες
 • Αλλαγή χρήσης και άδεια καταστήματος
 • Ανάγλυφες συνθέσεις ή γλυπτά
 • Διακοσμήσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων
 • Αφίσες εκδηλώσεων
 • Εικονογράφηση βιβλίων / περιοδικών / άρθρων
 • Φωτογράφηση

 

 
Copyright © 2018. Λυκούρεσης Νίκος - Αρχιτέκτονας.